REGULAMIN DOTYCZĄCY REKRUTACJI DZIECI DO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

REGULAMIN DOTYCZĄCY REKRUTACJI DZIECI DO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

 

1. Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas
od I do III - od dzieci najmłodszych do najstarszych.
2. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym pedagoga szkolnego.
3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do
uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.
4. Podział miejsc w poszczególnych szkołach odbywa się w oparciu o porozumienie dyrektorów szkół
z poszczególnych dzielnic.
5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez rodziców lub
opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.
6. Termin organizowania półkolonii podawany jest do wiadomości rodziców oraz na tablicach
ogłoszeń.
7. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik
półkolonii zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach dziecku z listy
rezerwowej.