Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGA CATERINGU POSIŁKÓW DLA DZIECI,

Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGA CATERINGU POSIŁKÓW DLA DZIECI,
KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 I PRZEDSZKOLA
NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Dokumenty zamówienia znajdują się poniżej.
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia (identyfikator postępowania: ocds-148610-
b0254288-7169-11ed-aea3-5a7c432eaced 
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ – usługa cateringu
3. Zał. 1 formularz oferty
4. Zal. 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
5. Zał. 3 – wykaz wykonanych Usług
6. Zał. 4 – wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
7. Zal. 5 – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
8. Zał. 6 – oświadczenie o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu złożonym
wraz z ofertą
9. Zał. 7 – Projekt umowy

Załącznik SWZ - usługa cateringu