Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF, jpg). Ponadto informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są m.in.: podziękowania, dyplomy, pisma skierowane od organów nadzorujących pracę zespołu.
 • Ponadto druki do pobrania są w formacie pdf, ze względu na przeciwdziałanie dotyczące zmiany ich treści.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów, jak również dostępności linków i poprawności deklaracji języka.

Wyłączenia

 • Strona internetowa Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej została wykonana i dostosowana do standardu WAI i WCAG 2.0 w listopadzie 2021r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Pełka.
 • E-mail: sekretariat@zs4.dg.pl
 • Telefon: 322611022
 • Telefon: 322611503

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Łęknice 35
 • E-mail: epelka@zs4.dg.pl
 • Telefon: 322611022
 • Telefon: 322611503

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, ul. Łęknice 35 41-303 Dąbrowa Górnicza

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi nie rozsuwają się automatycznie.
 • Korytarze w budynku są przestronne, po wejściu do budynku znajduje się podjazd, sekretariat zespołu usytuowany jest na parterze, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.Budynek wyposażony jest w windę.
 • W sekretariacie zespołu biurka do obsługi klienta dostosowane są dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • W budynku znajdują sie toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku skróty klawiszowe.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką za pomocą, której można dokonać na stronie zmiany kontrastu oraz wielkości liter, jak również za pomocą klawiszy:

 • CTRL + +
  • Powiększenie rozmiaru czcionki
 • CTRL + -
  • Pomniejszenie rozmiaru czcionki
 • CTRL + 0
  • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Ponadto dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej deklaruje chęć osiagnięcia wyższego poziomu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wszyscy pracownicy zespołu zawsze służą pomocą.